ДФ "Земеделие" прекрати актуализацията на данните в "Системата за индивидуална справка по директни плащания", считано от 01.12.2018 г. Всички данни по отношение подадените заявления за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания, както и друга специфична информация са налични и могат да бъдат достъпени чрез Системата за електронни услуги на ДФЗ на адрес: https://seu.dfz.bg/seu/f?p=727, след създаване и потвърждаване на регистрация в нея
Списък ръководства
Ръководство за работа с цифрови данни
Потребител: УРН+Последните 4 цифри от ЕГН/БУЛСТАТ.
Парола: Персоналния код от Заявлението за Директни плащания.
Вход
Потребителско име:
Потребителското име се образува от сливането на уникалния УРН и последните
четири цифри от ЕГН/БУЛСТАТ, без наличието на интервали и допълнителни
символи, например: УРН - 000000 , ЕГН/ БУЛСТАТ - 1111111111, Потребителско
име: 0000001111.

Парола:
Паролата за влизане в системата съвпада с персоналния код от "Заявление за
подпомагане" по Директни плащания, намиращ се в края на страницата
"Резултати от автоматични проверки на въведените данни" от заявлението.
Паролата Ви може да съдържа малки / главни букви на латиница и числа.
Букви на кирилица са недопустими. Паролата е чувствителна към главни /
малки букви.